Regulamentul campaniei promotionale „Luna Iubirii”

1. Organizatorul campaniei

1.1 Campania „Luna iubirii” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 4, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11691/2012, avand CUI RO 30771201, in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-068/30.08.2012, operator de date cu caracter personal inregistrat sub numarul 26838, reprezentata de Andrei Birsan, conform împuternicirii nr. 1 din data de 04.01.2024, denumita in continuare “Organizator”, in conformitate cu prevederile din prezentul regulament de campanie denumit in continuare “Regulament”.

1.2. Campania se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament ai carui termeni si conditii sunt obligatorii pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament, nerespectarea acestora avand ca efect neacordarea beneficiilor oferite de Organizator.

1.3. Prezentul Regulament este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile, fiind accesibil in mod gratuit oricarui solicitant pe site-ul oficial al Organizatorului www.tbibank.ro sau poate fi solicitat in mod gratuit in locatiile comerciantilor parteneri ai Organizatorului.

2. Scopul campaniei

Campania este destinata promovarii Creditelor de achizitie bunuri/servicii si se adreseaza persoanelor fizice care achizitioneaza produse si servicii de la comerciantii parteneri ai Organizatorului si care indeplinesc conditiile descrise in art. 5 din prezentul Regulament.


3. Durata campaniei

3.1 Campania se desfasoara in perioada 14 februarie – 15 martie 2024, pe tot teritoriul Romaniei, exclusiv in mediul online (magazine online partenere tbi care ofera solutia de finantare a produselor/serviciilor oferite in rate tbi). Lista partenerilor participanti la campanie poate fi consultata pe website-ul tbibank.ro: https://tbibank.ro/luna-iubirii.

3.2 Perioada prezentei Campanii poate fi modificata de catre Organizator, prin actualizarea prezentului regulament.


4. Premiile campaniei

4.1. Organizatorul ofera, prin tragere la sorti, 8 (opt) premii dupa cum urmeaza:

  • 2 X smartphone Apple iPhone 15, 128GB, 5G in valoare de 4.350 lei, TVA inclus;
  • 2 X Apple Watch 8, GPS, Carcasa Midnight Aluminium 45mm, Midnight Sport Band in valoare de 2.570 lei, TVA inclus;
  • 2 X Trotineta electrica Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 in valoare de 2.200 lei, TVA inclus;
  • 2 X Aparat foto DSLR Canon EOS 4000D,18.0 MP, Negru + Obiectiv EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 III Negru + Geanta + Card de memorie 16 GB in valoare de 2.300 lei, TVA inclus.

4.2. Castigatorii Premiilor nu au posibilitatea sa primeasca alte beneficii in locul celor oferite in cadrul Campaniei si nici sa solicite modificarea premiului acordat conform Regulamentului sau sa solicite contravaloarea in bani a premiului.

4.3. Valoarea totala a premiilor acordate in aceasta campanie este de 22.840 lei, TVA inclus.

4.4. Orice eroare in datele furnizate de catre Participanti nu atrage raspunderea Organizatorului. Pe cale de consecinta, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii premiului in conditii normale.

4.5. In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fapte cu privire la care exista suspiciuni intemeiate de frauda, fapta/fapte savarsita savarsite pana la momentul acordarii premiilor, se va proceda dupa cum urmeaza: a) daca fapta este descoperita anterior acordarii premiului, atunci Organizatorul are dreptul sa elimine persoana care a savarsit frauda din cadrul Participantilor; b) daca fapta este descoperita ulterior acordarii premiului, Organizatorul este in drept sa solicite persoanei care a savarsit frauda returnarea premiului.

5. Dreptul de participare la campanie

5.1. La aceasta campanie pot participa persoane fizice (denumite in continuare „Participanti”), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  1. sunt cetateni romani cu domiciliul/rezidenta in Romania;
  2. au varsta cuprinsa intre 18 ani (impliniti la data semnarii contractului de credit) si maxim 74 de ani (impliniti la data finalizarii duratei contractului de credit);
  3. contracteaza un credit de la TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti pentru finantarea achizitiei bunurilor/serviciilor de pe platformele online ale partenerilor Organizatorului, indiferent de industrie si in conformitate cu lista magazinelor participante in campaniei;
  4. in perioada Campaniei si nu si-au exercitat dreptul de retragere din contract in termen de 14 (paisprezece) zile de la semnarea contractului;
  5. creditul este aprobat de banca si acordat pana la 15.03.2024 (inclusiv);
  6. nu si-a exercitat dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal.

5.2. Toti participantii la Campanie sunt obligati sa indeplineasca toate conditiile de participare la Campanie asa cum sunt descrise in prezentul Regulament.

5.3. La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, angajatii societatilor din grupul Organizatorului, precum si afinii si rudele de gradul 1 ai acestora.

5.4. Organizatorul are dreptul de a solicita, dupa caz, orice documente necesare in analiza de creditare, de a analiza si de a aproba sau respinge solicitarea de acordare a creditului, conform normelor sale interne si reglementarilor legale in vigoare.


6. Mecanismul campaniei

6.1. Pe durata derularii Campaniei, Organizatorul desfasoara campanii de promovare in mediul online, constand in bannere afisate pe site-urile comerciantilor parteneri si/sau pe paginile de socializare ale acestora. Retelele din mediu online nu sunt parte si nu au nicio responsabilitate fata de Campania desfasurata conform prezentului Regulament. Promovarea se va face atat catre clientii existenti ai Organizatorului cat si catre clienti noi, informandu-i despre Campanie, conditiile de participare la Campanie si beneficiile acesteia.

6.2. Clientii interesati de contractarea unui Credit pentru finantarea achizitiei bunurilor/serviciilor disponibile la partenerii Organizatorului aplica online direct de pe site-urile partenerilor participanti in campanie. Pentru orice informatii suplimentare (inclusiv despre comerciantii parteneri, precum si locatiile acestora) acestia pot contacta Serviciul Relatii Clienti la numarul de telefon 021/529 86 00.

6.3. In cazul in care Cererea de credit este aprobata si creditul este acordat in baza contractului de credit semnat, clientul intra automat in baza de date interna pe listele clientilor care indeplinesc conditiile de participare la Campanie.

6.4. Pentru acordarea celor 8 (opt) premii se va efectua 1 (o) tragere la sorti, in data de 02.04.2024, in prezenta unui notar care va consemna datele extragerii.

6.5. La tragerea la sorti organizata in conditiile aratate la art. 6.4 de mai sus vor fi inclusi toti clientii care intrunesc conditiile de participare de la punctul 5.

6.6. Un participant poate castiga un singur premiu si intra cu o singura sansa la tragerea la sorti pentru cele 8 (opt) premii. La tragerile la sorti vor fi desemnati 8 (opt) castigatori si 24 (douazecisipatru) rezerve (cate trei rezerve pentru fiecare castigator), pentru situatiile in care castigatorii nu pot fi contactati in 3 (trei) zile lucratoare consecutive de la data stabilita prin prezentul regulament pentru contactarea castigatorilor conform articol 6.7. Si in cazul rezervelor se va aplica aceeasi regula de 3 (trei) zile, perioada in care vor fi contactati zilnic pe datele de contact furnizate bancii.

6.7. Organizatorul contacteaza castigatorii telefonic prin departamentul Call Center, la numerele de telefon furnizate de catre acestia Organizatorului la momentul solicitarii creditului. Pentru a intra in posesia premiilor, castigatorii trebuie sa semneze un proces verbal de predare-primire a premiului, premiul urmand a fi trimis prin curier castigatorului.

6.8. Organizatorul nu raspunde pentru orice deficiente sau intarzieri in furnizarea livrarii Premiilor de catre Curier (inclusiv dar fara a se limita la solicitare de despagubiri).

6.9. Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere ori obligatii cu privire la garantia sau conformitatea premiilor cu orice standarde de calitate sau conformitate. Orice cereri sau reclamatii in legatura cu acestea urmeaza a fi adresate exclusiv furnizorului Premiului.

7. Taxe si impozite

7.1. Pentru premiile care depasesc suma de 600 de lei se va calcula, declara si vira impozit platit in mod direct de Organizator in numele castigatorului conform legislatiei in vigoare.

7.2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a Participantilor.

7.3. Prin prezentul Regulament, Participantii sunt informati cu privire la mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

8. Reguli generale

8.1. Campania poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii tbi bank, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

8.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate f controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului etc.

8.3. Eventualele litigii intre TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti si participantii la Campanie se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente. Legea aplicabila este legea romana.

8.4. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite catre TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti la sediul din Str. Putul lui Zamfir nr. 8-12, etaj 4, Sector 1, Romania pana cel tarziu la data de 30.03.2024. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.

8.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

8.6. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

8.7. Clientii recompensati nu au posibilitatea de a cere modificarea parametrilor recompenselor.

9. Prelucrarea datelor personale

9.1. Datele personale ale participantilor la Campanie sunt procesate de Organizator in conformitate cu prevederile Politicii de confidentialitate publicate pe site-ul www.tbibank.ro.

9.2. Prin participarea la aceasta campanie, va dati acordul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra in ceea ce priveste tragerea la sorti si primirea premiului, solicitarea documentelor cu privire la verificarea identitatii dumneavoastra si a documentelor necesare validarii castigatorului, precum si postarea datelor dumneavoastra personale mentionate mai sus, pe retelele de socializare ale Organizatorului si ale Partenerului si pe site-ul companiei. Aceste date nu se vor prelucra de catre companie in alte scopuri ulterioare inmanarii premiului si incheierii Campaniei.

9.3. Organizatorul Campaniei, in calitate de operator de date, prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor Campaniei cu stricta respectare a legislatiei in domeniul protectiei datelor.

9.4. Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre responsabilul cu protectia datelor desemnat in cadrul Organizatorului Campaniei, avand urmatoarele date de contact: DPO@tbibank.ro, telefon 0738 757 126

9.5. Organizatorul Campaniei colecteaza, stocheaza si prelucreaza date cu caracter personal ale Participantilor pe care acestia le furnizeaza in mod direct pentru scopuri legate de organizarea si desfasurarea Campaniei.

9.6. Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus pentru o perioada de maxim 3 (trei) luni de la finalizarea campaniei.

9.7. Datele cu caracter personal ale Participantilor pot fi transmise partenerilor contractuali ai Organizatorului Campaniei care asista la organizarea si desfasurarea Campaniei si realizarii scopurilor mentionate mai sus, altor parteneri contractuali, companiilor din acelasi grup cu Organizatorul si autoritatilor publice potrivit dispozitiilor legale.

9.8. Furnizarea de catre Participanti a datelor cu caracter personal este o obligatie a acestora necesara pentru a putea beneficia de produsele/serviciile care fac obiectul acestei Campanii. Refuzul de a furniza/prelucra datele cu caracter personal in conditiile descrise prin prezentul Regulament ori furnizarea incorecta/incompleta a acestora atrage imposibilitatea de a beneficia de produsele/serviciile Bancii supuse Campaniei.

9.9. In legatura cu aceasta prelucrare de date, aveti dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de a va opune prelucrarilor ulterioare, in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul la restrictionarea prelucrarii, aceasta restrictionare avand ca si consecinta retragerea dumneavoastra din cadrul Campaniei. De asemenea, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, precum si dreptul de a va adresa instantelor de judecata. In plus, aveti dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in legatura cu aceasta prelucrare de date. De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamantul dumneavoastra in scop de marketing, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment prin email la adresa sesizari@tbibank.ro sau la numarul de telefon 021 529 86 00.

9.10. Pentru orice intrebari suplimentare cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate, va rugam sa va adresati: dpo@tbibank.ro sau la numarul de telefon 0738 757 126.

9.11. Prin participarea in aceasta Campanie in modalitatile prevazute de Regulament, participantii au luat la cunostinta de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora in conditiile descrise in prezenta Sectiune.

Actul s-a întocmit la Societatea Profesională Notarială Preda şi Marinescu, într-un singur exemplar original și două duplicate având aceeaşi forţă probantă ca originalul, din care un duplicat s-a eliberat părţi şi un duplicat s-a depus la arhiva societății notariale, împreună cu exemplarul original.

SEMNĂTURA
TBI BANK EAD Sofia – Sucursala Bucuresti
prin reprezentant
Andrei Birsan

Shopping Cart
Scroll to Top